ആദരവ് ഗേൾസ് മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ

ഒരിഗിഒനല് പെൺകുട്ടികൾ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ, ആപ്പ് ഡേറ്റിംഗ് പെൺകുട്ടികൾ, ചാറ്റിംഗിന് വ്ഹസ്തപ്പ്, ഓൺലൈൻ പെൺകുട്ടികൾ സൗഹൃദം, യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ പാക് പെൺകുട്ടികൾ ആപ്പ് ഫോൺ നമ്പറുകൾ

സൗഹൃദം റിയൽ ഇന്ത്യൻ പെൺകുട്ടി ശിൽപ്പ ആദരവ് മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ

Life is challenging for all the people no matter what is their social status or family background same was the case with a beautiful and strong girl who used to live in a small village of Haryana India. She was the eldest of three siblings of a poor family. The only positive thing in her life was the education all three kids were getting from a government girls school. When Shilpa was in class eight her mother passed away due to cancer but she continue the friendship with girls and boys on whatsapp. Here we share the real Indian whatsapp mobile number for friendship and dating. That was a shattering moment for the whole family but the younger kids got busy in their life pretty soon .Being a sensitive young lady she had to make a tough decision of quitting school.

Indian Girls Whatsapp Contact Numbers

After leaving school she started taking care of the whole family and especially her father. Shilpa used to help her siblings with their studies. Both her brothers were intelligent students and Shilpa’s mother wanted them to acquire professional education. Shilpa was determined to do anything to make her mother’s dream come true. One night after preparing dinner, when Shilpa was waiting for her father who was a taxi driver, a policeman came and told her that her father has passed away in a road accident.

From that very moment the 18 years old Shilpa started playing the role of both mother and father for her brothers. She learned driving and started driving her father’s taxi. Time passed by and one of her brothers became a doctor and the other an engineer. As soon as her brothers started working they told their sister to stop driving taxi. Quite secretly her brothers started searching for a good match for their sister and luckily found a professor who was looking for a match.

Real Whatsapp Girls Number

Shilpa’s brothers married her off with the professor and they are now living happily.

പേര്: Shilpa

നഗരം: Mumbai India

ഈ - മെയില് വിലാസം: shilpashettyhung@gmail.com

ആദരവ് നമ്പർ:

ആദരവ് ഗേൾസ് മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ, ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കോർണർ © 2017 അതിർത്തി തീം