ആദരവ് ഗേൾസ് മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ

ഒരിഗിഒനല് പെൺകുട്ടികൾ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ, ആപ്പ് ഡേറ്റിംഗ് പെൺകുട്ടികൾ, ചാറ്റിംഗിന് വ്ഹസ്തപ്പ്, ഓൺലൈൻ പെൺകുട്ടികൾ സൗഹൃദം, യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ പാക് പെൺകുട്ടികൾ ആപ്പ് ഫോൺ നമ്പറുകൾ

ജയ്പൂർ ഇന്ത്യ ഗേൾസ് റിയൽ ആദരവ് മൊബൈൽ നമ്പർ നിന്ന് രാധിക

ജീവൻ everyone.it ഒരേ ഒരിക്കലും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മാറ്റുന്നതിൽ തുടരുന്നു ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ മാറ്റുന്നു. രാധിക ആണ് 55 അവളുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വീട്ടു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആർ വർഷം വൃദ്ധ. അവൾ വയസ്സുള്ളപ്പോൾ 18, അവൾ വിവാഹം എല്ലാവരുമായും ബന്ധം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉണ്ട്. അവൾ ആപ്പ് മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ട് ഒരു വോഡഫോൺ ടെലികോം നമ്പർ ഉണ്ട്. അവൾ വീട്ടിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാൽ ഭർത്താവ് ഒരു വീട്ടിന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു. അവൻ ആ വീട്ടിൽ മക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഡ്രോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ വീട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടവിടാതെ വീട്ടിന്റെ സമാനമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച. നിര്ഭാഗവശാല്, അവർ യാതൊരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവു ഈ അവളുടെ പുച്ഛത്തോടെ ഒരിക്കലും. അവർ ശരിക്കും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു.

ജയ്പൂർ ഇന്ത്യൻ പെൺകുട്ടി ആദരവ് മൊബൈൽ നമ്പർ ഡേറ്റിങ്ങ്

അവർ ആസ്വദിച്ചു 12 വിവാഹം ആയുഷ്കാലം ഒരു ദിവസം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാരണം പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയം അറസ്റ്റ് മരിച്ചു. അവൾ എവിടെ തന്റെ ഭർത്താവ് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയി. അവൾ അതിജീവിക്കാൻ പണം സമ്പാദിക്കാൻ വീട്ടുജോലികളിൽ നടത്താനായി അവിടെ പ്രമാണിച്ചു ഒരു ദാസൻ പാദത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടു. അവൾ പൂർണ്ണ സമർപ്പണവും സത്യസന്ധത പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൾ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച്. എല്ലാ അംഗങ്ങൾ ആലയത്തിന്റെ ഇമ്പ്ലിമെന്റ് അവളെ കൂടെ പെരുമാറണമെന്ന് ഉപയോഗിച്ച. അവൾ വർഷങ്ങളോളം അവിടെ വരികയായിരുന്നു. മക്കളും കൈകളിൽ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തു. പൂജ, വീട്ടിൽ മകൾ, ഒരു പരസ്യ ഏജൻസി ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവൾ സാരി പരസ്യം ഒരു അമ്മ പ്രായപരിധി മോഡൽ ആഗ്രഹിച്ചു. അവൾ ചെയ്യാൻ തന്റെ അമ്മ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും വിസമ്മതിച്ചു തന്റെ ദാസി പെട്ടെന്ന് ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ നൽകിയ സാരി ധരിക്കാൻ അവളെ നിർബന്ധിച്ചു.

She was surprised to see Radhika looking so gorgeous and elegant. Radhika was very nervous and she constantly used to refuse, but Pooja forced her a lot for doing this. Radhika was finally convinced and she did so well that clients immediately selected her as the new model for their ad and this brought the new sense to the industry. She got the fame and also new ads and also liked by the viewers very much but still she is living with that family and she doesn’t want to leave them as she has many memories of her life with them.

So she don’t thing that whats’s everyone think therefore she love to share her whastapp number for publin boys and men.

പേര്: Radhika

നഗരം: Jaipur

ആദരവ് നമ്പർ:

 

ആദരവ് ഗേൾസ് മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ, ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കോർണർ © 2017 അതിർത്തി തീം