ആദരവ് ഗേൾസ് മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ

ഒരിഗിഒനല് പെൺകുട്ടികൾ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ, ആപ്പ് ഡേറ്റിംഗ് പെൺകുട്ടികൾ, ചാറ്റിംഗിന് വ്ഹസ്തപ്പ്, ഓൺലൈൻ പെൺകുട്ടികൾ സൗഹൃദം, യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ പാക് പെൺകുട്ടികൾ ആപ്പ് ഫോൺ നമ്പറുകൾ

സൗഹൃദം റിയൽ ഇന്ത്യൻ പെൺകുട്ടി ശിൽപ്പ ആദരവ് മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ

ലൈഫ് അവരുടെ സാമൂഹിക പദവി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരേ ഹരിയാന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു മനോഹരമായ ശക്തമായ പെൺകുട്ടി വരികയായിരുന്നു എന്തു തെറ്റു എല്ലാ ജനങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. അവൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ മൂന്നു സഹോദരങ്ങളും മൂത്ത ആയിരുന്നു. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം നല്ല കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസം മൂന്ന് കുട്ടികളെ സർക്കാർ പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആയിരുന്നു. ശിൽപ ചെയ്തു ക്ലാസ് എട്ട് അവളുടെ അമ്മ കാരണം കാൻസർ അന്തരിച്ചു എന്നാൽ അവൾ ആപ്പ് ന് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും സൗഹൃദം തുടരുമ്പോൾ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സൗഹൃദവും ഡേറ്റിംഗ് യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ ആപ്പ് മൊബൈൽ നമ്പർ. ആ കുടുംബം മുഴുവൻ ഒരു ഗ്രഹധൂമപദാർത്ഥങ്ങൾ നിമിഷം ആയിരുന്നു ഇളയ കുട്ടികളെ താമസിയാതെ സ്കൂൾ ശ്രമകരമാണെന്നകാര്യം ഒരു നല്ലതല്ലാത്ത തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സെൻസിറ്റീവ് യുവതി നിര്ബന്ധിക്കയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗൈഡും.

ഇന്ത്യൻ ഗേൾസ് ആദരവ് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പരുകൾ

സ്കൂൾ വിട്ടതിനുശേഷം അവൾ കുടുംബം മുഴുവനും പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ അപ്പന്റെ പരിപാലനം തുടങ്ങി. ശിൽപ പഠനം അവളുടെ സഹോദരങ്ങളും സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച. അവളുടെ സഹോദരന്മാർ രണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരുന്നു ശിൽപ്പ അമ്മ അവരെ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിച്ചു. ശില്പ തന്റെ അമ്മയുടെ സ്വപ്നം സത്യം വരുത്തുവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അത്താഴം ഒരുക്കുന്ന ശേഷം ഒരു രാത്രി, ശിൽപ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു തന്റെ അപ്പന്റെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു സമയത്ത്, ഒരു പോലീസുകാരൻ വന്നു അവളുടെ പിതാവ് വാഹനാപകടത്തിൽ അന്തരിച്ച അവളുടെ അറിയിച്ചു.

ആ നിമിഷം മുതൽ 18 വയസ്സായിരുന്നു ശില്പ സഹോദരന്മാരെയും വേണ്ടി അച്ഛനും അമ്മയും വേഷത്തിലാണ് തുടങ്ങി. അവൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു അവളുടെ അപ്പന്റെ ടാക്സി ഡ്രൈവിംഗ് തുടങ്ങി. കടന്നു സമയം അവളുടെ ഒരു സഹോദരനെ ഒരു ഡോക്ടർ മറ്റ് ഒരു എഞ്ചിനീയറുമായിത്തീർന്നു. ഉടൻ അവളുടെ സഹോദരന്മാർ ജോലി തുടങ്ങി അവർ ഡ്രൈവിംഗ് ടാക്സി തടയുന്നതിന് സഹോദരി പറഞ്ഞു. വളരെ രഹസ്യമായി അവളുടെ സഹോദരന്മാർ ഒരു മത്സരം അന്വേഷിച്ചു ഒരു പ്രൊഫസർ കണ്ടെത്തി അവരുടെ സഹോദരി ഒരു നല്ല മത്സരം തിരയുന്ന ആരംഭിച്ചു ചേട്ടാ.

റിയൽ ആദരവ് നമ്പര്

ശിൽപ്പ സഹോദരന്മാർ പ്രൊഫസർ അവളെ വിവാഹം അവർ ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത്.

പേര്: ശിൽപ്പ

നഗരം: മുംബൈ ഇന്ത്യ

ഈ - മെയില് വിലാസം: shilpashettyhung@gmail.com

ആദരവ് നമ്പർ:

ആദരവ് ഗേൾസ് മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ, ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കോർണർ © 2017 അതിർത്തി തീം